Điều kiện & Điều khoản

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

Điều khoản liên quan tới việc sử dụng website của Asia Franchise Development (AFD), áp dụng với tất cả tổ chức, cá nhân tạo tài khoản, sử dụng thông tin và giao dịch trên website www.VietnamFranchise.net. Tổ chức, cá nhân sử dụng website này đồng ý và có trách nhiệm tuân thủ các điều khoản này cũng như các điều kiện trong hợp đồng sử dụng dịch vụ đã ký kết với AFD.

 

1. Quyền sở hữu hợp pháp và giới hạn sử dụng:

  1.1. Tất cả các nội dung của website này và các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến trang thông tin, hình ảnh được đăng tải đều thuộc quyền sở hữu và/hoặc sử dụng hợp pháp của AFD. AFD có toàn quyền thêm, xoá hoặc sửa đổi những điều khoản này và/hoặc nội dung của website này vào bất cứ lúc nào mà không cần thông báo.

  1.2. Mọi tổ chức, cá nhân có quyền sử dụng tài nguyên website cho cá nhân hay tổ chức không nhằm mục đích kinh doanh. AFD khuyến khích việc sử dụng này cùng với việc trích dẫn nguồn cũng như giữ nguyên đường dẫn đến tài liệu gốc. Bất kỳ việc sử dụng khác, bao gồm việc sao chép, sửa đổi, tái xuất bản một phần hay toàn bộ, truyền tải, phân phối, cấp phép, bán hay xuất bản bất cứ tài liệu nào đều là trái phép nếu không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của AFD.

   1.3. AFD không chấp nhận và không chịu trách nhiệm về hậu quả phát sinh từ việc sử dụng thông tin và/hoặc tài nguyên của website, đặc biệt đối với việc sử dụng thông tin và/hoặc tài nguyên của website vào các mục đích sau:
    1.3.1. Chống phá Nhà nước CHXHCN Việt Nam;
    1.3.2. Xâm phạm quyền tự do cá nhân của người khác;
    1.3.3. Gây thiệt hại hay gây bất lợi cho người khác;
    1.3.4. Gây rối trật tự công cộng;
    1.3.5. Vi phạm pháp luật hình sự;
    1.3.6. Sử dụng website này vào mục đích thương mại;
    1.3.7. Làm nhục, phỉ báng, bôi nhọ người khác;
    1.3.8. Truyền đi những tập tin máy tính bị nhiễm virus gây hư hại hoạt động của các máy tính khác;
    1.3.9. Bất kỳ hành động nào không hợp pháp hay bị cấm bởi quy định của pháp luật;
    1.3.10. Hành động xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của AFD.

 

2. Loại trừ trách nhiệm:

  2.1. AFD không có đảm bảo dưới bất kỳ hình thức nào đối với việc nội dung của website này là không có lỗi. AFD sẽ nỗ lực tối đa để đưa ra thông tin chính xác và cập nhật trên website này nhưng không có sự đảm bảo nào về tính chính xác, sự hoàn chỉnh và/hoặc sự kịp thời.

  2.2. AFD không chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp nào về những thiệt hại trực tiếp, gián tiếp trong trường hợp việc truy cập website này không thực hiện được, bị trì hoãn, hoặc chậm trễ về mặt thời gian, người sử dụng có thể không chuyển được các thông tin của mình hoặc các thông tin này có thể không được xử lý nhanh hoặc người sử dụng không tải được thông tin đúng lúc.

  2.3. Liên kết giữa website của AFD và các website khác chỉ dành cho mục đích cung cấp đường dẫn đến các nguồn thông tin có thể hữu ích đối với người sử dụng website của AFD. AFD không chịu trách nhiệm đối với nội dung, sản phẩm, dịch vụ của các website kết nối bao gồm sự chính xác, hoàn chỉnh, độ tin cậy của các thông tin trên các website đó.

  2.4. Sản phẩm và dịch vụ được trình bày trong website này không mặc nhiên có hiệu lực vào mọi thời điểm và tại mọi địa điểm. Sự giới thiệu sản phẩm hay dịch vụ trong website này không ám chỉ rằng sản phẩm hay dịch vụ này sẽ có giá trị bất cứ lúc nào ở địa điểm xác định của người sử dụng website. 3. Các quy định khác:

  3.1. Trường hợp bất kỳ điều nào trong những Điều khoản và kiều kiện này bị một bản án do tòa án có thẩm quyền tuyên là không có hiệu lực, bất hợp pháp hoặc không thể áp dụng, điều đó sẽ được coi là bị loại bỏ khỏi những Điều khoản và điều kiện đã nêu mà không ảnh hưởng đến các điều khoản và điều kiện còn lại.

  3.2. Các Điều khoản miễn trách nhiệm đối với AFD được áp dụng cho bất kỳ người nào trình duyệt/truy cập website này và/hoặc tham gia một thỏa thuận liên quan tới những lợi ích phát sinh từ dịch vụ do AFD cung cấp.

  3.3. AFD có quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy định sử dụng website hoặc quy định sử dụng từng nội dung cụ thể của website tại bất cứ thời điểm nào theo yêu cầu của việc quản lý và vận hành website mà không có nghĩa vụ thông báo. Những quy định sử dụng mới này sẽ có hiệu lực ngay lập tức khi được đăng tải trên Website và được hiểu là đã có sự đồng ý của người sử dụng khi người sử dụng truy cập Website.